Mariä-Liechtmeß

D’ Liechtmeß duet a d’Sunn sech loane.s’ Büebli blooset d’Liechtli uus,d’Feischterschiibli frindli blinzelt,ghuuchet g’frorni Blüemli druus. s’ knöschbelt scho im … Mariä-Liechtmeß weiterlesen